Vancouver-Guangzhou Go Tournament

Vancouver-Guangzhou Go Tournament is scheduled on 5:45-9:45PM March 19th and March 20th. The tournament will be played on OGS platform.

Tournament Rules:

  1. 2 Rounds each day.
  2. AGA rules will be applied, 19X19 board, 7.5 points komi.
  3. Timing: 30 minutes main time + 3 periods of 30 seconds.
  4. Winner gets 2 points, and forfeit will be declared after 15 minutes of no-show.

The following players are going to attend in this event:

Team VancouverTeam Guangzhou
1. Ben Gong1. Xie Jianyan
2. Julia Zhang 2. Zou Ziyan
3. Luke Suo 3. Han Rui
4. Minhao Shen 4. Li Xiang
5. Boya Hou 5. Li Junxi
6. Jason Li 6. Li Mingzhe
7. Derek Cao 7. Lai Zhixing
8. Jason liu 8. Chen Xin
9. Andy Luo 9. Jiang Zhengnan
10. Nathan Zhou 10. Yang Yuzhen
11. Yuxin Zhang 11. Liu Bocheng
12. Peter Wu 12. Hu Yongyang
13. Justin Tian 13. Qiu Yichun
14. Kelvin Su 14. Liu Zhida
15. Echo Yao 15. Yuan Zhiqian
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: